شکل یوونتوس قهرمانان ظهر امروز لیگ قهرمانان اروپا

شکل: یوونتوس قهرمانان ظهر امروز لیگ قهرمانان اروپا اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی نبرد اصولگرا با اصولگرا

كد ام يك از ٦ كاند يد اي انتخابات، برند ه بازي بزرگ سياسي ارد يبهشت٩٦ خواهد بود ؟» «آيا حسن روحاني د ر مقام رييس جمهور مستقر د ر پاستور مي ماند يا آ

نبرد اصولگرا با اصولگرا

نبرد اصولگرا با اصولگرا

عبارات مهم : ایران

آخرين آرايش اردوگاه انتخاباتي رقباي روحاني؛ جامعه روحانيت به نفع رييسي وارد شد

كد ام يك از ٦ كاند يد اي انتخابات، برند ه بازي بزرگ سياسي ارد يبهشت٩٦ خواهد بود ؟» «آيا حسن روحاني د ر مقام رييس جمهور مستقر د ر پاستور مي ماند يا آنكه بايد خلعت رياست د ولت ايران را به يكي از رقباي خود واگذار كند ؟»

نبرد اصولگرا با اصولگرا

«آخرين صورت وضعيت نامزد هاي انتخابات و پايگاه راي آنان چگونه است؟» «د ر حال حاضر كد ام يك شانس بيشتري براي پيروزي د ارند ؟» «آيا ائتلاف روش ي اصلاح طلبان/اعتد الگرايان برند ه انتخابات خواهد بود يا سرد رگمي و بي برنامگي انتخاباتي اصولگرايان؟»

پاسخ به اين پرسش ها بي ترد يد محتمل ترين نتيجه را د ر معرض د يد افكار عمومي قرار خواهد د اد و عطش التهاب گونه مرد مي كه مشتاق فرا رسيد ن بيست و نهم ارد يبهشت و روز راي گيري انتخابات د وازد همين رياست جمهوري هستند را شايد به مثابه قطره آبي باشد . پاسخ به اين پرسش ها با توجه به فقد ان بنگاه هاي د قيق جامعه شناسي و به تبع آن فقد ان لايه برد اري هاي اجتماعي، سخت است ولی نمونه هاي آماري موسسات نظرسنجي مشتي از خروار را به نمايش مي گذارند . از د يگر سو شواهد و مستند ات موجود از وضعيت و موقعيت و فرآيند سياسي/انتخاباتي اقطاب اصلي انتخابات مي تواند تصوير كلي آنچه د ر شرف رخد اد است را به نمايش بگذارد . بر اساس شواهد رسمي٢٦٤ساعت ماند ه به روز انتخابات رياست جمهوري شانسِ راستان سياسي ايران با سه كاند يد ا براي گرفتن فرمان ماشين د ولت از روحاني كمتر از هميشه است.

كد ام يك از ٦ كاند يد اي انتخابات، برند ه بازي بزرگ سياسي ارد يبهشت٩٦ خواهد بود ؟» «آيا حسن روحاني د ر مقام رييس جمهور مستقر د ر پاستور مي ماند يا آ

چه آنكه جد اي از انشقاق و چند پارگي سياسي د رون ارد وگاهي، افق گفتماني و رويه و سويه واحد ي از سوي سه كاند يد اي اين جناح د يد ه و شنيد ه نمي شود . نزاع د رون جناح راست د ر حالي رو به تشد يد است كه اصلاح طلبان و اعتد الگرايان تمام قد پشت روحاني ايستاد ه اند و سرود ِ پيروزي را«تكرار» مي كنند . صحنه انتخابات با چنين شرايطي بر قوت قلب و اطمينان خاطر روحاني و حاميانش روزبه روز مي افزايد و بالعكس نفس رقباي او را به شماره اند اخته. اگر پايش موسسات نظرسنجي د ر مقام مشت نمونه خروار مقبول باشد محققين و مفسرين علم سياست و آناليزورهاي انتخاباتي د و جناح د ر حال حاضر متفق القول از روند رو به رشد آراي روحاني گزارش مي د هند . افزايش راي روحاني د ر حالي است كه يافته هاي بنگاه هاي نظرسنجي و نظرخواهي حكايت از سقوط آراي محمد باقر قاليباف و روند رو به رشد ملايم آراي رييسي د ارد .

بالا رفتن راي منفي شهرد ار پایتخت کشور عزیزمان ایران و تغيير نظر اوليه كساني كه تصميم به د اد ن راي به قاليباف د اشتند كار را به جايي كشاند كه احمد توكلي، سياستمد ار نام آشنا و كارآزمود ه جناح راست پيش بيني كند كه محمد باقر قاليباف د ر نهايت به نفع سيد ابراهيم رييسي كناره گيري كند : اگر اصولگرايان از قاليباف بخواهند كه صحنه را به نفع رييسي ترك كند به اين كار پاسخ مثبت خواهد د اد . توكلي هرچند اعلام كرد ه كه اصولگرايان براي انتخابات تك مرحله اي و د و مرحله اي برنامه د ارند و د ر عين حال خبر د اد ه كه به احتمال زياد رييسي و قاليباف تا پايان د ر انتخابات خواهند ماند تا سبد راي اصولگرايان، حد اكثر راي را كسب كند ولی سخن گفتن از انصراف قاليباف به نفع رييسي يك پيام و خبر د ارد . خبر و پيامي كه بي ترد يد محصول برآيند تصميم كانون هاي موثر د ر جناح راست و نتايج بنگاه هاي نظر سنجي د ر قبال واکنش‌ها محتمل انتخاباتي مرد م است.

تصميم جامعتين د ر حمايت از سيد ابراهيم رييسي د ر كنار فيلتر شد ن وب سايت «كارانه» قاليباف از سوي مقام قضايي و اعلام احراز تخلفات انتخاباتي از سوي هيات نظارت بر تبليغات انتخابات را اگر به نقد هاي فني اي كه مد يران ارشد كشور همچون علي لاريجاني به وعد ه هاي انتخاباتي قاليباف د اد ه اند همه حكايت از آن د ارد كه شهرد ار پایتخت کشور عزیزمان ایران د ر شرايط سختي گرفتار آمد ه و لحظات صعبي را پيش روي خود د ارد . از سوي د يگر محمد باقر قاليباف با طراحي و طرح شعار هايي مانند سه برابر كرد ن يارانه ها، د وونيم برابر كرد ن توليد د ر چهار سال و ايجاد ٦٠٠هزار شغل به ازاي توليد و فروش يك ميليون تن پتروشيمي و… نه تنها منطق اقتصاد ي/ سياسي/ مد يريتي قاليباف را با تشكيك مواجه كرد ه كه گويا هيات مد يره جناح راست را هم به قاليباف و حمايت از سيد ابراهيم رييسي به عنوان رقيب اصلي روحاني مجاب كرد ه هست. هرچند جمنا د ر مقام لويي جرگه اصولگرايان اعلام كرد ه كاند يد اي نهايي اصولگرايان را بعد از پايان وقت تبليغات و مناظره هاي انتخاباتي معرفي خواهد كرد ولی شواهد ي همچون حمايت جامعتين و اظهارنظرهاي حاميان برخي از اعضاي موثر جمنا و پايد اري، ايثارگران و رهپويان حكايت از آن د ارد كه رييسي كاند يد اي نهايي اصولگرايان خواهد بود و نه محمد باقر قاليباف.

نبرد اصولگرا با اصولگرا

بي ترد يد كنش تهاجمي شهرد ار پایتخت کشور عزیزمان ایران به روحاني، طرح شعارها و وعد ه هاي پوپوليستي و اوج بود ن راي منفي اوج به د ليل كارنامه مد يريت ١٢ساله د ر شهرد اري پایتخت کشور عزیزمان ایران از عمد ه د لايلي است كه باعث شد ه تا جمع آرا ي قاليباف بر اساس آخرين نتايج موسسات نظر سنجي براي نخستين بار د ر د و ماه گذشته زير ٢٠ د رصد برسد تا جايي كه بر اساس همين پايش ها، آراي قاليباف د ر حال حاضر د ر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران حد ود ١٦د رصد اعلام شد ه هست. كاهش راي قاليباف د ر حالي است كه راي مثبت سيد ابراهيم رييسي هرچند كند و ملايم ولی رو به ازد ياد هست. مجموع آراي رييس توليت آستان قد س رضوي كه تا پيش از شروع مناظره ها كمتر از ١٠د رصد د ر پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام مي شد د ر حال حاضر به ١٤د رصد رسيد ه است.

فاصله ٢د رصد ي راي رييسي /قاليباف د ر شرايطي است كه يازد ه روز تا موعد برگزاري د وازد همين د وره انتخابات رياست جمهوري و مناظره سوم تلويزيوني كاند يد اها باقي ماند ه است.

كد ام يك از ٦ كاند يد اي انتخابات، برند ه بازي بزرگ سياسي ارد يبهشت٩٦ خواهد بود ؟» «آيا حسن روحاني د ر مقام رييس جمهور مستقر د ر پاستور مي ماند يا آ

اين فاصله ٢د رصد ي ولی همه د لايلي نيست كه باعث اتخاذ تصميم عبور محتمل جمنا و اصولگرايان از قاليباف خواهد شد . قاليباف امروز د ر حالي رييسي را د ر پایتخت کشور عزیزمان ایران د ر كنار خود مي بيند كه رييس توليت آستان قد س رضوي مجموعه راي اش د ر سراسر كشور بيشتر از شهرد ار پایتخت کشور عزیزمان ایران هست. ريزش راي قاليباف و اوج رفتن راي منفي او از اواسط هفته گذشته و به ويژه بعد از برگزاري د و مناظره تلويزيوني باعث شد ه تا نسبت راي روحاني با قاليباف د ر حال حاضر د و به يك باشد . از د يگر سو با توجه به روند ملايم و رو به رشد آراي رييسي د ر پایتخت کشور عزیزمان ایران محتمل است كه طي چند روز آيند ه راي رييسي د ر پایتخت کشور عزیزمان ایران همچون د يگر نقاط كشور از آراي قاليباف پيشي بگيرد . بر اساس نتايج نظرخواهي ها روش تهاجمي قاليباف د ر مناظره هاي تلويزيوني بيش از آنكه سبد راي منفي روحاني را پر كند ، راي منفي شهرد ار پایتخت کشور عزیزمان ایران را نشانه گرفته. آیا كه با وجود برخي انتقاد ات به د ولت روحاني، براي افكار عمومي سخت است كه حمله قاليباف به روحاني براي مرد م را بپذيرد .

افزايش سطح آگاهي هاي عمومي و هوشمند ي سياسي د ر كنار قفسه بند ي شد ن مطالبات جمهور باعث شد ه تا كنش سلبي/تهاجمي قاليباف نه با استقبال مرد م كه معكوس وار با رويگرد اني آنان مواجه شود . ماحصل پايش ها و پژوهش هاي موسسات نظرسنجي حكايت از آن د ارد كه اكثريت مرد م برنامه ها و مانيفست د ولت د اري كاند يد اهاي انتخابات را زير ذره بين قرار د اد ه اند و بر اساس اين منطق، د يگر شعر و شعار كاند يد اها كمترين جذابيتي براي اكثريت جامعه ند ارد . همين است كه باعث شد ه تا مجموع آراي رييسي و قاليباف فاصله معناد اري با راي روحاني د اشته باشد . آيا با توجه به حرف و حد يث هاي اين د و سه روز، راي روحاني بيشتر نخواهد شد ؟

نبرد اصولگرا با اصولگرا

اخبار سیاسی – اعتماد / مجتبي حسيني

واژه های کلیدی: ایران | انتخابات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs